اوستا نامی بی همتا طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتری 60% تخفیف آبچکان پرتابل

سوپر سبد وسط ویژه

ویژگی محصول:

سوپر سبد وسط اوستا ویژه (عمق 50)

ارتفاع سوپری :(80-65 ) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 2 )

ارتفاع سوپری :(95-80) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 3 )

ارتفاع سوپری :(110-95) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 3 )

ارتفاع سوپری :(125-110) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 4 )

ارتفاع سوپری :(140-125) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 4 )

ارتفاع سوپری :(155-140) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 5 )

ارتفاع سوپری :(170-155) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 5 )

ارتفاع سوپری :(185-170) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 6 )

ارتفاع سوپری :(200-185) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 6 )

ارتفاع سوپری :(215-200) یونیت :(50-15) (تعداد سبد: 7)

توضیحات تکمیلی